Przedmiot działania i kompetencje

Realizowane przez szkołę cele i zadania wynikają z przepisów prawa oraz programu wychowawczego szkoły, który stanowi załącznik nr 1 statutu.
Szkoła umożliwia bezpłatne zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez działalność edukacyjną i opiekuńczą.
Działalność edukacyjna szkoły, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz promocję i ochronę zdrowia, określana jest przez :
szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje    całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Działalność opiekuńczą szkoła realizuje poprzez:
sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, organizowanych przez szkołę /wycieczki, biwaki, zawody sportowe/, pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych,
współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i szkolną pielęgniarką,
stałą lub doraźną pomoc materialną uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych
lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2016 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Twardowska
Ilość wyświetleń: 151
06 października 2016 11:27 (Agata Twardowska) - Zmiana treści zakładki.
06 października 2016 11:18 (Agata Twardowska) - Zmiana treści zakładki.
06 października 2016 11:18 (Agata Twardowska) - Dodanie nowej zakładki.