Dyrektor szkoły

Skład

Dyrektor szkoły od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Informacje

Dyrektor szkoły od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2010 r. - Marzanna Socha

Dyrektor szkoły od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Dyrektor szkoły od 1 września 2010 r.

Informacje

Dyrektor szkoły od 1 września 2010 r. - Anna Bodnar

Dyrektor szkoły w szczególności:
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły
oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru.
3. Kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
5. Sporządza projekt organizacyjny szkoły na dany rok szkolny.
6. Kontroluje wszelkie działania opiekuńczo-wychowawcze.
7. Wspólnie z radą pedagogiczną wytycza główne kierunki i zadania pracy szkoły.
8. Określa zakres obowiązków nauczycieli na dany rok szkolny.
9. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
10. Współdziała z nauczycielami w zakresie ich awansu zawodowego.
11. Kontroluje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
12. Na prośbę rodziców i po zapoznaniu z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej odracza obowiązek szkolny oraz wydaje decyzje pozwalające na wcześniejsze podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego,.
13. Udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki - na wniosek rodziców /po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej/ i wyznacza temu uczniowi nauczyciela-opiekuna.
14. Współpracuje z rodzicami i samorządem uczniowskim.
15. Odpowiada za stan bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.
16. Dysponuje środkami finansowymi, rozlicza się z tych środków i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie.
17. Planuje remonty bieżące i kapitalne obiektów szkolnych w ramach przyznanych
lub wygospodarowanych funduszy oraz nadzoruje ich wykonanie.
18. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
19. Uchyla uchwały organów szkoły, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującym prawem.

Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach:
1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-02-24
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 16:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 240
05 października 2016 14:44 (Agata Twardowska) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor szkoły od 1 września 2010 r..
05 października 2016 14:44 (Agata Twardowska) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor szkoły od 1 września 2010 r..
05 października 2016 14:39 (Agata Twardowska) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor szkoły od 1 września 2010 r..